Všeobecné podmínky CK KO-TOUR

Všeobecné smluvní podmínky prodeje, účasti na zájezdu CK KO-TOUR

Následující Všeobecné podmínky CK platí pro všechny zájezdy a pobyty pořádané cestovní kanceláří CK KO-TOUR (dále jen CK).

I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU
Smluvní vztah mezi CK a objednavatelem (zákazníkem) vzniká na základě objednavatelem (zákazníkem) podepsané písemné Smlouvy o zájezdu (smlouvy) potvrzené CK a úhrady zálohy objednavatelem. Tímto okamžikem je uzavřena Smlouva o zájezdu. Při přihlašování na zájezd pořádaný CK obdrží objednavatel Smlouvu o zájezdu, kterou po vyplnění a podpisu předá nebo zašle CK. Předáním nebo zasláním vyplněné a podepsané Smlouvy o zájezdu objednavatel stvrzuje, že se seznámil se Všeobecnými smluvními podmínkami CK, uznává je a souhlasí s nimi. Zároveň s vyplněnou Smlouvou o zájezdu je objednavatel povinen zaplatit zálohu 50% ceny zájezdu nebo dle dohody s CK.

II. CENA ZÁJEZDU
Ceny zájezdů jsou cenami dohodou sjednanými mezi CK a objednavatelem (zákazníkem) a jsou vždy uvedeny v písemné Smlouvě o zájezdu (potvrzená přihláška). CK má právo na jednostranné zvýšení ceny zájezdu do 21. dne před zahájením zájezdu (u palivových příplatků kdykoliv) a to v případě, že dojde ke zvýšení ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot (viz palivové příplatky) nebo plateb spojených s dopravou, např. letištních a přístavních poplatků, nové daně či zvýšení dálničních poplatků apod., které jsou zahrnuty v ceně zájezdu nebo směného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10%. V tomto smyslu upravené ceny zájezdu jsou platné dnem vyhlášení úpravy ceny a vztahují se na všechny služby, které zatím objednavatel (zákazník) nečerpal a jsou obsahem ceny.
- Písemné oznámení o zvýšení ceny zašle CK objednavateli (zákazníkovi) nejpozději 21 dnů před zahájením zájezdu. Je-li CK nucena zvýšit cenu zájezdu za jiných než výše uvedených podmínek, navrhne objednavateli (zákazníkovi) změnu Smlouvy o zájezdu.
- Objednavatel bere na vědomí, že v ceně zájezdu u leteckých zájezdů je zahrnuta záloha na palivový příplatek. Letecké zájezdy - v případě růstu ceny paliva či změny kurzu USD může dojít ke zvýšení palivového příplatku, který bude objednavateli doúčtován. Autobusové zájezdy – v ceně zájezdů není zahrnuta záloha na palivový přípalek. V případě, že dojde ke zvýšení ceny motorové nafty (diesel) o více než 10% (ceny v katalogu vychází z průměrné ceny nafty v měsíci říjnu 2017) bude CK účtovat palivový příplatek ve výši 200,-Kč/os. Objednavatel podpisem (uzavřením) Smlouvy o zájezdu prohlašuje, že souhlasí s ustanoveními o automatickém účtování palivových příplatků .
- Případné slevy, vyhlášené CK po datu podpisu (uzavření) Smlouvy o zájezdu objednavatelem (zákazníkem), nezakládají právo objednavatele na zlevněnou cenu.

III. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Objednavatel (zákazník) zaplatí dle typu zájezdu při podepsání Smlouvy o zájezdu zaplatí zálohu v dohodnuté výši (obvykle 50% z ceny zájezdu). V případě vzniku smluvního vztahu v době kratší než 30 dnů před zahájením zájezdu je objednavatel (zákazník) povinen uhradit 100% celkové ceny zájezdu. Doplatek celkové ceny zájezdu, která s ním byla sjednána ve Smlouvě o zájezdu, musí objednavatel (zákazník) uhradit nejpozději 30 dnů před zahájením čerpání služeb dohodnutých ve Smlouvě o zájezdu. Termínem zaplacení se rozumí termín, kdy je na běžný účet připsána požadovaná částka. Objednavatel může zaplatit zájezd prostřednictvím obchodního zástupce CK KO-TOUR (provizní prodejce), kterého objednavatel (zákazník) vyplněním Smlouvy o zájezdu CK KO-TOUR zmocňuje k výběru peněz od klienta a k následnému převedení peněž na účet CK KO-TOUR. Smlouva o zájezdu nabývá platnost po úhradě zálohy zájezdu objednavatelem nebo provizním prodejcem ve prospěch CK KO-TOUR Polička, ve stanoveném termínu. Pokud nebude záloha uhrazena ve stanoveném termínu, rezervace propadá a Smlouva o zájezdu pozbývá platnost. Doklad pro ubytování, čerpání dalších služeb a pokyny k odjezdu bude zásadně objednavateli předán až po plném zaplacení ceny zájezdu. Ceny zájezdů CK v katalogu byly kalkulovány na základě kurzu české koruny k EUR ze dne 1.10. 2017.

IV. ZMĚNA PROGRAMU SLUŽEB, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O ZÁJEZDU A ZRUŠENÍ ZÁJEZDU
Je-li cestovní kancelář nucena z objektivních důvodů (změny u zahraničních partnerů, dopravců, malého počtu přihlášených klientů apod.) před zahájením zájezdu změnit podmínky smlouvy, může navrhnout objednavateli (zákazníkovi) změnu Smlouvy o zájezdu. Objednavatel má právo se rozhodnout, zda bude se změnou Smlouvy o zájezdu souhlasit nebo zda od Smlouvy o zájezdu odstoupí. Pokud objednavatel neodstoupí od smlouvy ve lhůtě 5 dnů od doručení oznámení o změnách, má se za to, že s její změnou souhlasí. CK je oprávněna provést účelné programové změny, zejména z důvodů organizačních či klimatických. Rozsah a kvalita poskytovaných služeb musí být v úhrnu zachována a cena zájezdu se z důvodu provedení uvedených změn nemění. Tyto změny oznamuje Smlouva o zájezdu objednavateli bez zbytečného odkladu. Objednavatel nemá v těchto případech právo odstoupit od smlouvy bez povinnosti uhradit odstupné, ledaže jde o změny podstatné (posunutí začátku nebo ukončení akce o více než 48 hodin, zásadní změna ubytování, programu). CK si vyhrazuje právo zrušit zájezd nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu, jestliže nebylo dosaženo min počtu účastníků uvedeného ve Smlouvě o zájezdu. O zrušení zájezdu je CK povinna informovat objednavatele nejpozději 21 dnů před zahájením zájezdu nebo čerpání služeb. V tomto případě má objednavatel právo na vrácení celé částky bez dalších náhrad. CK si vyhrazuje právo na změnu data a hodiny příjezdu, hodiny odjezdu, jakož i na změnu trasy a věcného i časového programu z důvodu zásahu vyšší moci, rozhodnutí státních orgánů, jež mají přímý i nepřímý dopad na kalkulaci ceny zájezdu nebo z důvodu mimořádných okolností (nejistá politická i vojenská situace v navštívené zemi), stávky, dopravních problémů a poruch, neštěstí a dalších okolnosti, které CK nemohla ovlivnit. CK nepřebírá ve shora uvedených případech odpovědnost za důsledky a škody plynoucí ze změny programu a ceny zájezdu. CK si vyhrazuje právo na úpravu nástupních míst na základní odjezdové trase, dle počtu přihlášených osob. Bude-li méně než 8 zájemců,může CK zajistit dopravu vlakem nebo linkovými spoji, popř. po dohodě s účastníkem zájezdu provést změnu nástup.místa.

V. ZMĚNA PODMÍNEK SMLOUVY O ZÁJEZDU ZE STRANY OBJEDNAVATELE (ZÁKAZNÍKA)
Objednavatel (zákazník) může písemně oznámit CK, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba v oznámení uvedená. Dnem prokázaného doručení tohoto oznámení se osoba v něm uvedená stává objednavatelem (zákazníkem). Oznámení musí obsahovat prohlášení nového objednavatele, že souhlasí s uzavřenou Smlouvou o zájezdu.

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O ZÁJEZDU ZE STRANY OBJEDNAVATELE (ZÁKAZNÍKA)
Objednavatel¨(zákazník) má právo před zahájením zájezdu odstoupit od uzavřené Smlouvy o zájezdu s CK (stornovat zájezd) a to vždy písemnou formou (rozhodující je datum doručení do CK). Je-li důvodem odstoupení objednavatele (zákazníka) od Smlouvy o zájezdu porušení povinnosti CK stanovené Smlouvou o zájezdu, je CK povinna bez zbytečného odkladu vrátit objednavateli (zákazníkovi) vše, co od něho obdržela na úhradu ceny zájezdu, aniž by byl povinen platit CK odstupné.
Odstoupí-li objednavatel (zákazník) od Smlouvy o zájezdu svévolně, je objednavatel (zákazník) povinen zaplatit CK níže stanovené odstupné (stornopoplatky):
10% z celkové částky při zrušení zájezdu od přihlášení do 60 dnů před odjezdem
15% od 59 do 46 dnů před prvním dnem čerpání služeb
50% od 45 do 26 dnů před prvním dnem čerpání služeb
75% od 25 do 16 dnů před prvním dnem čerpání služeb
90% od 15 do 6 dnů před prvním dnem čerpání služeb
100% v době kratší než 5 dnů před prvním dnem čerpání služeb nebo když se nedostaví k odjezdu zájezdu.
V případě, že se objednavatel (zákazník) nedostaví k čerpání služeb nebo musí být vyloučen ze zájezdu, nemá nárok na vrácení jim zaplacené finanční částky.
Doporučujeme uzavřít s CK komplexní cestovní pojištění, které obsahuje také pojištění storna zájezdu.

VII. REKLAMACE
Není-li účastník (objednavatel) spokojen s úrovní některých poskytovaných služeb, je povinen toto sdělit neprodleně zástupci CK a žádat o sjednání nápravy. Nepodaří-li se zástupci CK nápravu sjednat nebo nesouhlasí-li s požadavkem účastníka, sepíše záznam, v němž uvede objektivně okolnosti reklamace. Záznam podepíše zástupce CK, reklamující účastník a případně také zástupce touroperátora nebo zahraniční agentury. Objednavatel musí uplatnit své právo u CK bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce od skončení zájezdu. Nevyužije-li účastník služeb, které byly v ceně zájezdu, nemá nárok na snížení ceny zájezdu nebo poskytnutí náhradního plnění. Dle zákona o ochraně spotřebitele je možné, aby se zákazník obrátil na Českou obchodní inspekci a zahájil řízení pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát -oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz. V případě, že si objednavatel sjednal služby CK on-line, má právo se obrátit pro řešení spotřebitelských sporů na „ONLINE DISPUTE RESOLUTION" na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. V případě, že objednavateli nebude místními orgány umožněn vstup do tranzitní nebo cílové země, CK nenese žádné závazky vůči objednavatelii a objednavatel se musí dopravit zpět do ČR na své vlastní náklady a ztrácí jakýkoliv nárok na náhradu nevyužitých služeb. Objednavateli je taktéž účtován stornopoplatek, jakoby zájezd stornoval v den odjezdu. Výše náhrady škody za závazky ze Smlouvy o zájezdu, týkající se letecké dopravy, se řídí ustanoveními mezinárodních dohod uzavřených ve Varšavě, Haagu, Guadalajaře a Montrealu, případně dalšími jinými závaznými právními předpisy. Cestovní kancelář neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena objednavatelem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu nebo neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat. Rozsah odpovědnosti CK KO-TOUR při přepravě cestujících a zavazadel je limitován Přepravními podmínkami pro cestující, zavazadla a zboží vydané přepravní společností. Reklamaci zavazadel se doporučuje uplatnit okamžitě po zjištění nejlépe přímo na letišti u příslušné přepravující letecké společnosti, kde musí být sepsán protokol (tzv. P.I.R.). V otázkách zde vysloveně neuvedených platí ustanovení českých platných právních předpisů zejména občanského zákoníku a zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, na jejichž text se tímto odkazuje.
Strana č. 3

VIII. CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
Každý objednavatel (zákazník) musí být na cestu do zahraničí zdravotně pojištěn. CK nabízí komplexní zdravotní pojištění od UNIQA pojišťovny, a.s., včetně pojištění případného storna zájezdu, které lze sjednat při uzavření smlouvy. Rozsah nabídky pojištění je uveden v katalogu zájezdů. Aktuální Všeobecné pojistné podmínky jsou ke stažení na adrese www.uniqa.cz.V případě pojistné události si z adresy www.uniqa.cz stáhněte formulář pro hlášení pojistné události a vyplněný jej zašlete společně s dalšími podklady prokazujícími vzník pojistné události na adresu UNIQA pojišťovna, a.s., Evropská 136, 160 12 Praha 6 nebo v případě storna zájezdu na CK KO-TOUR. V naléhavé situaci vyžadující lékařskou pomoc v zahraničí volejte asistenční službu Europ Assistance, tel. +420 296 333 696. Uveďte Vaše jméno, číslo pojistky (2560574800) a telefon.

IX. POVINNOSTI OBJEDNAVATELE (ZÁKAZNÍK)
Objednavatel (zákazník) musí dodržet zejména tyto povinnosti: - zaplatit CK zálohu a doplatek ve stanoveném termínu
- zabezpečit si platný cestovní doklad, popř. další cestovní formality, které nejsou CK zajišťovány
- řídit se písemnými pokyny CK, ústními pokyny vedoucího zájezdu
- u autobusových zájezdů jsou povolena zavazadla max 20kg/os., jsou zakázány kartony vody, piva,...

X. ZPOŽDĚNÍ
CK neručí za případná zpoždění a upozorňuje na možnost jeho vzniku z důvodů ať už technických, nepříznivého počasí či přetížení leteckých a silničních cest. Klienti musí při plánování přípojů, obchodních termínů a celé dovolené brát v úvahu možnost i výrazného zpoždění. V případě zpoždění (a to i v případě příjezdu či příletu do cílového místa dovolené) nevzniká cestujícímu právo na odstoupení od smlouvy ani na náhradu případné škody. U zájezdů je první a poslední den pobytu určen především k zajištění dopravy, transferů a ubytování, nejsou považovány za dny plnocenného rekreačního pobytu. V tomto smyslu nelze tudíž reklamovat event. zkrácení ani prodloužení pobytu.

XI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ GDPR
Nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č.2016/679 ze dne 27.4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Cestovní kancelář má zákonné oprávnění za účelem uzavření a plnění Smlouvy o zájezdu nebo jiných smluv o poskytování služeb cestovního ruchu zpracovávat osobní údaje zákazníka. Cestovní kancelář shromažďuje a zpracovává následující osobní údaje zákazníka: jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, pohlaví, místo trvalého pobytu, státní občanství, telefonní číslo, e-mail, číslo cestovního dokladu, datum expirace dokladu, platební instrukce, údaje o případných požadavních na určitou formu stravy – diety. Pro účely plnění Smlouvy o zájezdu, případně jiné smlouvy o poskytování služeb cestovního ruchu, je zákazník srozuměn, že jeho osobní údaje budou v nezbytném rozsahu poskytnuty dalším subdodavatelům služeb, které jsou součástí realizace zájezdu (dopravci, ubytovací zařízení, zahraniční partneři, smluvní průvodci a delegáti, smluvní pojišťovny).
Zákazník jako subjekt údajů prohlašuje, že bude spolucestující osoby, či jejich zákonné zástupce, jimiž byl zplnomocněn k uzavření smlouvy, řádně a včas informovat o užití a zpracování jejich osobních údajů cestovní kanceláří či jinými poskytovateli služeb cestovního ruchu (dalšími zpracovateli). Souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů je zapotřebí pouze ke konkrétnímu, specifickému účelu, např. při zařazení do věrnostního programu. Cestovní kancelář je oprávněna obvyklé obchodně marketingové nabídky svým zákazníkům zasílat bez tohoto souhlasu. Zasílání obchodních sdělení může zákazník odvolat zasláním emailu na emailovou adresu smlouvy@kotour.cz. Zákazník má možnost udělit souhlas se zpracováním osobních údajů ústně (například při pořizování fotografií v průběhu zájezdu). Podrobné „Informace o zpracování osobních údajů (GDPR) a poučení o právech zákazníka v souvislosti s ochranou osobních údajů" jsou uvedeny na www.kotour.cz - „ke stažení". Pokud se zákazník domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového orgánu. Dozorových úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOS).

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Objednavatel podpisem Smlouvy o zájezdu potvrzuje, že se seznámil s jejím obsahem, zejména s rozsahem objednaných služeb a s Všeobecnými smluvními podmínkami, souhlasí s nimi, a to jménem všech spolucestujících osob, ve prospěch kterých tuto smlouvu uzavírá. Objedavatel je osobně zodpovědný za správnost jím uvedených osobních údajů a souhlasí s použitím jeho osobních údajů, dle zák. č. 101/2000 Sb., uvedených v této smlouvě, pro potřeby CK za účelem zasílání nabídek služeb v cestovním ruchu.